Administrator danych

Administratorami Twoich danych osobowych jest EDINA Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44C, KRS 0000822521, REGON 385331589, NIP 5252813107, dalej jako EDINA.

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektów

EDINA w trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie praw osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności, przedstawia niniejszą politykę wyjaśniając zasady stosowania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

EDINA przetwarzając dane osobowe stosuje się do poniższych wytycznych, zapewniając rzetelność i transparentność przetwarzania, a także sprawną realizację praw osób, których dane dotyczą.

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
  1. „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”
  2. „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
  3. „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
  4. „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
  5. „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
  6. „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.
 1. Zgodność przetwarzania z prawem:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jakie dane o Tobie zbieramy

 1. Dane zbierane podczas rekrutacji.
 2. Dane kontrahentów oraz pracowników kontrahentów zbierane podczas negocjacji i wykonywania umów.
 3. Dane osób korzystających z usług weterynaryjnych oraz innych świadczonych przez placówki EDINA.
 4. Dane niezbędne do wykonania lub zlecenia badań laboratoryjnych lub diagnostycznych.
 5. Dane osób korzystających z możliwości umawiania wizyt w placówkach EDINA poprzez online.edina.pl oraz telefonicznie.
 6. Dane kontaktowe, umożliwiające odpowiedzi na zapytania oraz korespondencję.
 7. Dane niezbędne do realizacji praktyk studenckich/absolwenckich.
 8. Dane osób korzystających z placówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i organizacyjnego.
 9. Wizerunek osób, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie.

Jeżeli nie skończyłeś 16 roku życia, o zgodę poprosimy Twojego opiekuna prawnego.

Punkt kontaktowy

Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: iod@edina.pl oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres do siedziby EDINY.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z proponowanych przez nas projektów będą przetwarzane w następujących celach:

 1. rekrutacja oraz współpraca,
 2. realizacja zawartych umów,
 3. realizacja usług weterynaryjnych oraz innych świadczonych w placówkach EDINA,
 4. realizacja usług laboratoryjnych i diagnostycznych,
 5. umówienie wizyty online lub telefonicznie,
 6. odpowiedzi na zapytania oraz korespondencję,
 7. realizacja praktyk studenckich/absolwenckich,
 8. zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, w tym monitoring, oraz organizacyjnego,
 9. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 10. archiwizacja,
 11. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych,
 12. prowadzenie mediów społecznościowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować EDINĘ do przetwarzania danych przez określony czas,
 2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 3. okres niezbędny do realizowania umów, oraz świadczenia usług przez placówki EDINY, zapewnienia niezbędnej obsługi Klientów oraz osób korzystających z lokali w placówkach,
 4. przedawnienie roszczeń,
 5. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. podmioty świadczące usługi IT,
 2. poczta polska i kurierzy,
 3. firmy dostawcze,
 4. firmy świadczące usługi telekomunikacyjne,
 5. laboratoria,
 6. firmy ochroniarskie,
 7. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 8. firmy doradcze, w tym kancelarie prawne.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 3. ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 4. przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe masz prawo żądać aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez EDINĘ masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna do kontaktu oraz umawiania wizyt telefonicznie i online

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji oraz procesu umówienia na wizytę, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) oraz na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Twoje dane osobowe zamieszczone w formularzu lub piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji, zaś dane osobowe niezbędne do ewidencjonowania korespondencji oraz wizyt będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie korespondencji lub umówienie wizyty.
 4. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi IT, doradcy oraz firmy telekomunikacyjne.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do obsługi otrzymanej korespondencji.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla współpracowników, kontrahentów oraz pracowników kontrahentów.

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a w przypadku pracowników kontrahentów w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a dokładnie w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, maksymalnie 6 lat po ustaniu umowy.
 5. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe,  dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla celów zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego (w tym monitoring) i organizacyjnego

Informujemy, że:

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 3. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w zakresie monitoringu do 3 miesięcy od momentu utrwalenia.
 5. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe,  dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, podmioty dostarczające lub obsługujące monitoring.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
 7. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, współpracy oraz praktykantów

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Kodeks Pracy, a także zgoda (w przypadku podania większej ilości danych niż tych, które są wymagane przepisami prawa) – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W przypadku współpracowników i praktykantów podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – umowa, oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@edina.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www jest EDINA Vetcare Group S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44C, KRS 0000822521, REGON 385331589, NIP 5252813107.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry.

GOOGLE ANALYTICS

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Google anonimizuje adres IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci.

Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Ciebie strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Można uniemożliwić zapamiętywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Ponadto można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z adresem IP); w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

DANE DEMOGRAFICZNE W GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics.

PIKSEL FACBOOKA

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy piksel Facebooka firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA do monitorowania konwersji. Pozwala on nam na identyfikowanie użytkowników strony, którzy zostali do niej przekierowani po kliknięciu w baner na Facebooku.

Dane zbierane na tej stronie są dla nas anonimowe. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować za ich pomocą konkretnych użytkowników. Jednakże Facebook może je archiwizować i przetwarzać w sposób umożliwiający połączenie z nimi odpowiedniego profilu użytkownika, i używać ich do celów reklamowych z zachowaniem Polityki Prywatności Facebooka dotyczącej danych osobowych. Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na własnej platformie jak i poza Facebookiem. Jako administrator tej strony nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób używane są te dane.

Dodatkowe informacje o ochronie prywatności znajdziesz w Polityce prywatności Facebooka dotyczącej danych osobowych pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy

MAPY GOOGLE

Ta strona korzysta poprzez interfejs API z Map Google. Korzystanie z Map Google jest konieczne do zapamiętania adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na ten proces przesyłania danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert internetowych i ułatwienie wyszukiwania podanych na niej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 zd. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika w ramach Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

ZGŁOSZENIA I FORMULARZE ONLINE

Nasza strona internetowa oferuje Ci różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. Oprócz formularzy kontaktowych stosujemy także aplikacyjne odnośnie pracy i współpracy. W ramach korzystania z wymienionych kanałów kontaktowych zwykle konieczne jest, aby przekazał/a nam swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu, dla którego zostały podane i za Twoją wyraźną zgodą.

NASZ FANPAGE

EDINA i Facebook to współadministratorzy danych użytkowników, którzy polubili fanpage EDINY. W związku z tym EDINA, jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, EDINA może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 • danych demograficznych (m. in. tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego),
 • informacji na temat stylu życia i zainteresowań,
 • danych geograficznych, które pozwalają ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia, jak najlepiej ukierunkować swą ofertę informacyjną.

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage EDINA, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
 • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z regulaminem dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.